เมื่อ : 07 มี.ค. 2567
นักศึกษา สจล. โชว์สุดยอดไอเดียสุดสร้างสรรค์ พร้อมต่อยอดแนวคิดสู่การทำธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรม Senior Project Pitching Challenge ค้นคว้าหาสุดยอดไอเดียแห่งนวัตกรรม ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ได้แสดงผลงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนำองค์ความรู้ ทักษะและความสามารถในศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นผลงานที่เชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการคิดไปจนถึงวิธีการนำเสนอผลงานในกิจกรรมงาน KMITL Innovation Expo 2024 ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ผลปรากฎว่า ทีมที่ได้รับรางวัลมี ดังนี้

 

รางวัล Grand Prix Awards ได้แก่ ทีม Sun to Fuel สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวรุ่งตะวัน อาจพันธ์ นายสุรเกียรติ์ แย้มอำพันธ์ และนางสาวกัญญารัตน์  จิตร์สุวรรณ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จากผลงาน “การผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนจากพลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตร

รางวัล Best Technicality ได้แก่ ทีม Circle สมาชิกประกอบด้วย นายธนาเดช ตันไทย และนายกฤษณ์ชนะ อินทร์สุข นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากผลงาน “โปรแกรมการจำลองการวิคราะห์ระดับสัญญาณการสื่อสารสำหรับดาวเที่ยมที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์”
รางวัล Best Innovation idea ได้แก่ ทีม AV Atmos สมาชิกประกอบด้วย นายวรานนท์ งามเสงี่ยม และนายสรวิชญ์ สุทธิประภา นักศึกษาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต จากผลงาน “ระบบการจัดการเสียงในรูปแบบ Wave Field Synthesis”

 

 รางวัล Best Innovation idea ได้แก่ ทีม AV Atmos สมาชิกประกอบด้วย นายวรานนท์ งามเสงี่ยม และนายสรวิชญ์ สุทธิประภา นักศึกษาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต จากผลงาน “ระบบการจัดการเสียงในรูปแบบ Wave Field Synthesis”

 รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม Teletubbies สมาชิกประกอบด้วย นายธนพล เหมะชัย นางสาวกัลยรัตน์ กรมกอง และนางสาวสุพิชฌาย์ ตะโหนด นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากผลงาน “เครื่องฟอกอากาศหลักการไฟฟ้าสถิต” 


รองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  กล่าวว่า การที่นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม Senior Project Pitching Challenge ค้นคว้าหาสุดยอดไอเดียแห่งนวัตกรรม และสามารถคว้ารางวัลไปได้ทั้ง 4 รางวัลดังกล่าว เป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการจัดงานงาน “KMITL INNOVATION EXPO 2024” และเป็นการยืนยันถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์และการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและสังคมอย่างแท้จริง  


#KMITL #สจล #ลุยไปด้วยกัน #FightTogether #KMITL2024 #DigitalUniversity #TheWorldMasterOfInnovation 
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ