เมื่อ : 22 มี.ค. 2567
กระแสร้อนหลักธรรมาภิบาลในวงการศึกษา

กระแสสังคมปัจจุบันนี้กำลังเรียกร้องถึงความยุติธรรมความเท่าเทียมความเสมอภาคและหลักธรรมาภิบาลไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนทุกคนอยากให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม แต่ถ้าประชาชนติดตามการบริหารของหน่วยงานต่างๆรัฐบาลและที่ร้อนๆเกิดขึ้นก็คือในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาชนมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าแล้วเมื่อไหร่การบริหารงานของประเทศทุกระดับจะสร้างความสุขความยุติธรรมให้กับประชาชนได้ 

 

แม้แต่คำตอบที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งตามสื่อต่างๆก็ทำให้ประชาชนสงสัยว่าเมืองไทยมันเกิดอะไรขึ้น เพราะบางกรณีอาจถูกใจบ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่ถูกใจประชาชน   หากเป็นเช่นนี้หน่วยงานใดจะเป็นต้นแบบหรือจะเป็นผู้สร้างความเป็นธรรมหรือสร้างหลักธรรมาภิบาลนำร่องให้ประชาชนได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่น คงต้องตั้งโจทย์ถามรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้หรือข้าราชการระดับสูงในทุกกระทรวงที่ต้องให้การดูแลตอบสนองความเป็นสุขของประชาชน...

 

 คราวนี้หันมาดูใกล้ๆตัวประชาชน และเยาวชนซึ่งจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอนาคตเพื่อที่จะได้บริหารประเทศชาติต่อไปนั้น ข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการบุคลากรในสถานศึกษาล้วนเป็นต้นแบบที่เด็กและเยาวชนจะได้ศึกษาเรียนรู้และถือเป็นแบบอย่าง ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีหน้าที่ในการกำกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเป็นผู้สร้างระบบมาตรฐานทุกๆด้านให้ประชาชนให้เยาวชนให้นักเรียนนักศึกษา

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการนั้นจะเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับสูงสุดต้องของการศึกษา เป็นต้นแบบให้กับเยาวชนได้รับการยอมรับและชื่นชมว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบแรกๆ ของประเทศที่สร้างคนดีให้กับประเทศ ที่มีระบบความยุติธรรม ความมีหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศ 

 

ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเคร่งครัดให้มากเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารทุกระดับการสอบบรรจุข้าราชการทุกระดับจะต้องบริสุทธิ์ตรวจสอบและได้รับการยอมรับอย่าให้เกิดความเชื่อทางสังคมว่าการแต่งตั้งโยกย้ายแต่ละครั้งนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดให้ไปดูผู้มีอำนาจในการบริหารถ้าผู้มีอำนาจในการบริหารหรือการสั่งการมีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมมีหลักธรรมาภิบาลไม่เห็นแก่พวกพ้องหรือบริวารที่คอยยกยอก่อปั่นแล้วได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีถ้าเป็นเช่นนี้สังคมหรือประชาชนคงจะต้องตราหน้าผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจว่าคือผู้รับประโยชน์แต่ไม่ใช่ผู้สร้างประโยชน์ 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ