เมื่อ : 09 พ.ค. 2567
สวพส. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2567 เป็นเครื่องหมายรับรอง การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ไม่เผา และไม่บุกรุกป่า สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

 การทำเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องท้าทายความรู้ของพี่น้องชาวเกษตร ในการที่จะต้องบริหารจัดการความรู้และทรัพยากรที่มีเนื่องด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถใช้สารเคมีเกษตรหรือสารสังเคราะห์ใด ๆ ได้ ล่าสุด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2567 เป็นเครื่องหมายรับรอง การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เผา และไม่บุกรุกป่า สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน


สวพส. ได้ดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูง โดยการปรับระบบเกษตรจากการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักวิชาการ การเลือกพืชทางเลือกที่สร้างมูลค่าได้มากกว่าพืชเดิม ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ผลไม้ กาแฟ พืชไร่ เป็นต้น ตลอดจนการเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP และเกษตรอินทรีย์) เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน  

 

รวมทั้ง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วย ECO BRAND เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงสินค้าที่มีกระบวนการปลูกที่ไม่เผาเศษวัสดุเกษตร ไม่บุกรุกป่า รวมทั้งมีมาตรฐานรองรับ และยังสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นสินค้าที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 


ECO BRAND ยังใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการ ด้วยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มจากวิธีการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกป่า รวมถึงการนำไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) เพื่อให้เกษตรกรดูแลรักษาป่าไปพร้อมๆ กัน

 

 สำหรับทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2567 ที่ยื่นจดมี จำนวน 4 รายการ ได้แก่

1. ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรมคู่มือการปลูกผักอินทรีย์ Organic Vegetable Cultivation คำขอเลขที่ 0473817 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ISBN : 978-616-608-018-6

2. ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้จากงานวิจัยบนพื้นที่สูง คำขอเลขที่ 0475451 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยผ่านเว็บไซต์ https://rsdb.hrdi.or.th ประกอบด้วย รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (e – Research Report) ในรูปแบบ File PDF ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 532 โครงการ มีการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  

3. เครื่องหมายรับรอง THAI HIGHLAND ECO FRIENDLY CERTIFIED คำขอเลขที่ 240200640 ลงวันที่ 8 มกราคม 2567

4. อนุสิทธิบัตร “แป้งข้าวกล้องดอยสำเร็จรูปปราศจากกลูเตน” เพื่อสุขภาพ (Functional Food) คำขอเลขที่ 2403000864 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 ต่อยอดจากพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีศักยภาพในการผลิตบนพื้นที่สูง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการแป้งสำเร็จรูปที่ปราศจากกลูเตน (gluten free) เมื่อนำมาประกอบอาหารหรือทำขนมมีกลิ่นหอม สีและคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสามารถนำไปทำเบเกอรี่สำหรับผู้ที่แพ้กลูเตนหรือใช้เป็นส่วนผสมแทนแป้งสาลีได้แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย แป้งข้าวกล้องพันธุ์ก่ำวังไผ่ แป้งข้าวกล้องพันธุ์บือโป๊ะโล๊ะ และแป้งข้าวกล้องพันธุ์บือเนอมู   

 

                                #######