เมื่อ : 03 เม.ย. 2566
เทคโนโลยีอากาศยานเพื่อการเกษตร ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเกษตรสู่ความยั่งยืนภายใต้ BCG
กรุงเทพฯ 31 มีนาคม 2566 - คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการนวัตกรรมอาชีวศึกษาเกษตรสู่ความยั่งยืนภายใต้ BCG โดยมีการดำเนินการแบบผสมผสาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานศึกษา 2 คนต่อสถานศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง จำนวน 51 แห่ง รวม จำนวน 102 คน และผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง R Channel และระบบ Zoom รวมทั้งสิ้นประมาณ 450 คน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยที่ได้สนับสนุนทักษะการบินโดรนและอาชีพในอนาคตใหม่ของยุวชนเกษตรกรไทย วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร โดรนชุมชน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด NAcDrone (บริษัทอีซื่ 2018 จำกัด) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้านองค์ความรู้งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกษตรในอนาคต ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาอาชีวศึกษาเกษตรในอนาคต

คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวผ่านเทปบันทึกวิดีทัศน์ว่า จากปัญหาวิกฤตความสมดุลของพลังงานและอาหาร คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจ สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา สาขาเกษตรเป็นหนึ่งในสาขายุทธศาสตร์เป้าหมายที่ต้องเร่งรัดพัฒนาให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดแนวทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในระยะ 5 ปีข้างหน้า มีเป้าหมาย "ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิปัญญา มุ่งยกระดับผลผลิตเกษตรสู่ มาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการผลิตที่ยั่งยืน เพื่อเป้าหมายให้การทำการเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงด้วยการผลิตสินค้าเกษตรที่เน้นความเป็นพรีเมียมมีความหลากหลายและกำหนดราคาขายได้ตามคุณภาพของผลผลิต กระทรวงศึกษาธิการ จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกษตร เนื่องจากอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย คือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ตามนโยบายเร่งด่วนของ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือการปฎิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมงให้เป็นรูปธรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเกษตรเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีเกษตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตามความต้องการของตลาดแรงงาน จึงได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) อันหนึ่งคือการปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกษตร เป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการผลิตและพัฒนากำลังคนภาคเกษตรให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งในการดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาเกษตรนั้น แนวทางใหม่อันหนึ่ง คือการบูรณาการนวัตกรรมอาชีวศึกษาเกษตรสู่ความยั่งยืน ภายใต้ BCG โมเดล

โดยจะดำเนินการโครงการทดลองนำร่องผ่านกระบวนการการบริหารจัดการฟาร์ม ภายใต้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา พ.ศ. 2559 ตามโครงการทดลองนำร่องการบูรณาการนวัตกรรมอาชีวศึกษาเกษตรสู่ความยั่งยืนภายใต้ BCG โมเดล ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มในสถานศึกษานำร่อง จำนวน 1 แห่ง  ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี การใช้โดรนเพื่อการเกษตร และ Handy Sense IOT ให้กับครูผู้สอนและนักศึกษารวมถึงการวางแผนพัฒนาการจัดการฟาร์มโดยผ่านกลไกการวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเกษตรสู่ความยั่งยืนภายใต้ BCG ต่อไป เรืออากาศโท สมพร กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ