เมื่อ : 14 ต.ค. 2566
“เอ็นไอเอ - สมาคมสมองกลฝังตัวไทย” ดึงศักยภาพสองหน่วยงาน  สานเป้าหมาย “สมาร์ทซิตี้ - เทคโนโลยีภาคอุตฯ – ไอโอที”   พร้อมหนุนแชร์นวัตกรรมสมัยใหม่สร้างการใช้และมูลค่าเชิงพาณิชย์

 

กรุงเทพฯ 12 ตุลาคม 2566 – สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย หรือ TESA ผนึกกำลังเดินหน้าพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานธุรกิจในนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และรายสาขาอุตสาหกรรมด้านการผลิต (Industry Tech) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันสำหรับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพในด้านเศรษฐกิจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และเทคโนโลยีรายสาขาอุตสาหกรรมด้านการผลิต (Industry Tech) ผ่านกลไกการสนับสนุนของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโซลูชันสำหรับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพในด้านเศรษฐกิจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ NIA ยังพร้อมสนับสนุนพื้นที่ของสำนักงานให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสตาร์ทอัพ นวัตกรรม และผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ให้สามารถดำเนินธุรกิจนวัตกรรมที่ขยายผลเชิงพาณิชย์ได้จริง โดยจะเร่งสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมและเห็นภาพระบบนิเวศที่ชัดเจนมากขึ้น

 

นายวัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย กล่าวว่า TESA พร้อมให้การสนับสนุนด้านกิจกรรม ผู้เชี่ยวชาญและประชาคม เนื่องจาก TESA มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยพัฒนา ทั้งจากสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม เป็นจำนวนมากที่พร้อมจะมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันตามมาตรฐานสากล ให้แก่สตาร์ตอัพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่เวทีระดับโลกได้ โดย TESA ได้เตรียมแผนกิจกรรม และได้หารือกับกลุ่มผู้ประกอบการในเครือสมาคมฯ ที่มีศักยภาพ นอกเหนือจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและแนวโน้มแห่งอนาคตแล้ว ทางสมาคมฯ ยังให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการไปสู่มาตรฐานสากลต่าง ๆ โดยมีแผนการทดสอบเรื่องมาตรฐานต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล ตลอดการทำให้ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของประเทศด้วย

 

                               ###### 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ