เมื่อ : 20 พ.ย. 2566

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

*นายยศพล เวณุโกเศศ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ

*นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง 
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

 ดร.สิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถานศึกษาแห่งความสุขและมีความปลอดภัย ประกอบกับในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงการเปิดภาคเรียน และมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับผู้เรียนหลายครั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ดูแล และช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งพลตำรวจเอก เพิ่มพูน  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ได้สั่งการให้นายยศพล  เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เน้นย้ำสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้เรียน โดยได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่งให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ดังนี้ 

 

1. ห้ามมีกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มเพื่อการรับน้องใหม่ทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยเด็ดขาด 
2. ให้งานปกครอง งานครูที่ปรึกษา และครูทุกแผนกมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ดังนี้
  -  สถานที่อยู่อาศัย อาชีพผู้ปกครอง สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ความสัมพันธ์และสถานภาพของบุคคลในครอบครัว 
- ต้องมีมาตรการคัดกรองผู้เรียน และให้การดูแลและใกล้ชิดกับผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการก่อเหตุความรุนแรง ยาเสพติด และเรื่องชู้สาวเป็นกรณีพิเศษ โดยต้องมีมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกบการ และบุคลากรในสถานศึกษา
3. การนำนักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เรื่องมาตรการความปลอดภัยในการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วันที่ 28 เมษายน 2566
4. สถานศึกษาทุกแห่งต้องเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยให้ปฏิบัติตาม 7 มาตรการ 
เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
5. หากมีเหตุความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา ต้องแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบโดยเร็วที่สุด และให้ดำเนินการแจ้งเป็นเอกสาร
ทางราชการมายังศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย

 

ทั้งนี้ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ฝากข้อห่วงใยถึงสถานศึกษาทุกแห่งให้วางมาตรการและแนวทางการสร้างความปลอดภัย โดยให้มีการตรวจเข้มอาวุธและยาเสพติดในสถานศึกษา ตลอดจนการจัดครูและการตรวจเวรยามในพื้นที่จุดเสี่ยงด้วย

 

                            ######

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ