เมื่อ : 22 พ.ค. 2567
กรมหม่อนไหมเข้าร่วมหารือกับสมาคมไหมระหว่างประเทศ (International Silk Union: ISU)

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม มอบหมายให้นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารกรมหม่อนไหม เข้าร่วมหารือกับสมาคมไหมระหว่างประเทศ (ISU) ณ ห้องประชุมไหมแพรวา กรมหม่อนไหม 


         โดยสมาคม ISU เป็นองค์กรระหว่างประเทศ มีสมาชิกในเครือข่ายกว่า 35 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมหม่อนไหมในประเทศต่าง ๆ และมีกลุ่มบริษัท Cathaya Group เป็นผู้สนับสนุนหลักของสมาคม ซึ่งดำเนินกิจกรรมครอบคลุมตลอดห่วงโซ่หม่อนไหม ตลอดจนผลิตสินค้าหม่อนไหมให้กลุ่มลูกค้ายังต่างประเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านหม่อนไหมของไทยและจีน นโยบายการพัฒนาด้านหม่อนไหม และสมาคม ISU ได้เชิญกรมหม่อนไหมเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาด้านหม่อนไหมในระดับโลกต่อไป

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ